Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniach od 11 października do 13 października 2023 r., w miejscowości Drzewce oraz Czarkowo, w gminie Poniec prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników.
Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469) Zarząd Związku sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w tym kontrolę nieruchomości, których właściciele korzystają ze zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika.
Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.
Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:
– nie posiada przydomowego kompostownika lub
– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku lub
– uniemożliwia upoważnionej przez Zarząd Komunalnego Związku osobie dokonania oględzin nieruchomości,
wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono niespełnienie przynajmniej jednego z ww. wymagań.
Kontrolę będą prowadzili uprawnieni pracownicy Związku.

Przewodniczący Zarządu Związku
Eugeniusz Karpiński