Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 26 października 2022 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół i przedszkoli w Gminie Poniec oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Poniec w roku szkolnym 2021/2022,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2022,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi Gostyńskiemu w 2022 roku,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poniec za lata 2020-2021,
 14. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej,
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 16. Wolne wnioski i zapytania,
 17. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz