Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 13 kwietnia 2022 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
  Poniec
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2022,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.
 9. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej,
 10.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 11.  Wolne wnioski i zapytania,
 12.  Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz