Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku  poz. 1372 ze zmianami) zwołuję XXX Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 26 stycznia 2022 roku o godz. 1400  w  Sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Wysłuchanie informacji z działalności Rady oraz Komisji Stałych w roku 2021,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej na 2022 rok,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2022,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych Gminy Poniec- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogi osiedlowe,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: skargi na działanie Burmistrza Ponieca,
 11. Interpelacje i zapytania radnych,
 12. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej,
 13.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 14.  Wolne wnioski i zapytania,
 15.  Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz