Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku  poz. 1372) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 25 listopada 2021 roku o godz. 1400  w  hali widowiskowo – sportowej w Poniecu.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale XXI/175/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2021,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Janiszewie, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec na rok 2022,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poniec,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Poniecu,
 13. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej,
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 15. Wolne wnioski i zapytania,
 16. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz