Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję XLIX Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 13 września 2023 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XLI/345/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2043,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2023,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na drugie półrocze 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu, stanowiącej własność gminy Poniec,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A. do gminnego zasobu nieruchomości.
 9. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej,
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 11. Wolne wnioski i zapytania,
 12. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz