Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) zwołuję XXXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 9 listopada 2022 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej :

  1. Otwarcie,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2022,
  4. Wolne głosy i wnioski
  5. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz