Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 12 maja 2023 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej :

  1. Otwarcie,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XLI/345/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2042,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2023,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA 2,
  5. Wolne głosy i wnioski,
  6. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz