W związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe informujemy, że Gmina Poniec złożyła deklarację przystąpienia do dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców.

Zakupu węgla będzie mogła dokonać osoba, która spełni warunki uprawniające ją do dodatku węglowego, pod warunkiem, że ani wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa nie nabyli węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej samej jak określona w przepisach dotyczących preferencyjnej sprzedaży.

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla prosimy o składanie wniosków w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.

2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski o zakup węgla na 2022 rok (maksymalnie 1500 kg) należy składać do 30 listopada 2022 r.

Dystrybucja węgla nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu paliwa na teren Gminy Poniec.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu (nr tel. 65 57 31 318).