W dniu 12 kwietnia br. w siedzibie Klubu Seniora w Poniecu odbyło się  spotkanie z Partnerami programu Poniecka Karta Seniora. W spotkaniu uczestniczyli Partnerzy Programu  mającego na celu wsparcie seniorów na stałe zamieszkujących gminę Poniec oraz zaproszeni goście: Burmistrz Ponieca Pan Jacek Widyński, zastępca Burmistrza Ponieca Pan Eugeniusz Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Pan Jerzy Kusz, Sekretarz Gminy Poniec Pan Marcin Pazdaj oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu Pani Hanna Konieczna.

W naszej gminie od 2021 roku realizujemy Program Polityki Senioralnej, który w sposób kompleksowy ujmuje tematykę seniorów. Stanowi on zbiór działań, które są w gminie już podejmowane lub będą podejmowane w najbliższej przyszłości.

Głównym celem Programu jest zapewnienie warunków do poprawy jakości życia osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu ze społeczności w gminie.

Program Poniecka Karta Seniora jest kontynuacją działań samorządu Gminy Poniec na rzecz seniorów i jednym z celów realizacji Programu Polityki Senioralnej Gminy Poniec na lata 2021 -2024.  Zakłada się, że wprowadzenie i rozwijanie systemu ulg i uprawnień oferowanych przez Partnerów Programu, przyczyni się do podniesienia standardu życia osób starszych. Ponadto wprowadzenie Ponieckiej Karty Seniora służyć ma aktywizacji środowiska lokalnego poprzez budowanie sieci partnerskiej współpracy na rzecz poprawy funkcjonowania społecznego naszych seniorów.

Wprowadzając program Poniecka Karta Seniora chcieliśmy przede wszystkim ułatwić seniorom dostęp do dóbr kultury, sportu i rozrywki, a także w miarę możliwości wzmocnić ich kondycje finansową.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów, którzy złożyli już 256 wniosków o wydanie Karty.

Program spotkał się też z przychylnością ze strony lokalnych przedsiębiorców. W chwili obecnej mamy 20 partnerów, dzięki którym nasi seniorzy będą mogli korzystać z różnego rodzaju zniżek na oferowane towary czy usługi, w 23 punktach na terenie Gminy Poniec

Podczas spotkania Burmistrz Ponieca podpisał z partnerami Programu Poniecka Karta Seniora porozumienia, które umożliwią seniorom korzystanie ze zniżek w poszczególnych punktach. Ponadto  Burmistrz  wręczył Partnerom Gminy Poniec Certyfikaty poświadczające udział w programie Poniecka Karta Seniora oraz naklejki, którymi będą mogli oznaczyć punkty, w których honorowania jest Karta.