Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503)  zawiadamiam, że na wniosek Pana Krzysztofa Nawrockiego pełnomocnika wnioskodawcy Gminy Poniec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu” na działkach ewidencyjnej nr 676/1, 673/1, 674/1, 673/3, 672/4, 672/3, 672/2 obręb Poniec

W związku z powyższym strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,  mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 09, w godzinach pracy Urzędu. (tel. 65 5731433)

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

  • administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych : e-mail : iod@rodo-leszno.com

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Urzędu przysługuje prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– wniesienia skargi do organu nadzoru ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).

7) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.

8) Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa.

                                                                                               Zastępca Burmistrza Ponieca

                                                                                                          /-/ Eugeniusz Nowak