Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję L Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 11 października 2023 roku o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół  i przedszkoli w Gminie Poniec oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Poniec w roku szkolnym 2022/2023,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XLI/345/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2043,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2023,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Fiberhost S.A,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzięczynie, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, stanowiącej własność Gminy Poniec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 13. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej,
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 15. Wolne wnioski i zapytania,
 16. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz wstępne rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie na 2024 rok,
 17. Przerwa w obradach
 18. 12 października br. wznowienie obrad,
 19. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz