Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od dnia dzisiejszego przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane:

  1. PELETEM DRZEWNYM lub INNYM RODZAJEM BIOMASY – kwota dodatku: 3000 złotych,
  2. DREWNEM KAWAŁKOWYM – kwota dodatku: 1000 złotych.

2) kocioł gazowy zasilany SKROPLONYM GAZEM LPG – kwota dodatku: 500 złotych,

3) kocioł OLEJOWY – kwota dodatku: 2000 złotych.

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

UWAGA!!! Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu . Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz
ze zbiornika gazu skroplonego LPG
używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem
. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

UWAGA!!! Dodatek dla gospodarstw domowych objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego nie przysługuje.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.