Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane od dnia 2 kwietnia 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. w zależności od dostępności środków.

Program skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy miejskiej na terenie Gminy Poniec, a także wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Dla kogo?

 1. Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
 • prawa własności,
 • lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.
 • Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).
 • Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód
  na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego to maksymalnie 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
 1. Dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Jaka jest wysokość dofinansowania którą można uzyskać?

 1. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
 2. podstawowy poziom dofinansowania– do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 16.500 zł;
 3. podwyższony poziom dofinansowania– do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 27.500 zł;
 4. najwyższy poziom dofinansowania– do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 41.000 zł.
 5. Dla wspólnot mieszkaniowych – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł (350 000 zł przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła, 360 000 zł wymiana źródła ciepła z fotowoltaiką, 375 000 zł wymiana na pompę ciepła z fotowoltaiką, 150 000 zł termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła)

Na co?

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 1. zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet/zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane – tylko w przypadku realizacji zadania głównego!  (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
  w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz
  do kotła;
 2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal
  od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

UWAGA!

NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIA WYŁĄCZNIE NA ZADANIA DODATKOWE! (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

Dodatkowe informacje:

 1. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Poniec.
 2. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dofinansowania jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 3. We wszystkich poziomach dofinansowania warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu w pokoju nr 10 oraz pod nr telefonu 65 573 14 33