Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję LII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 29 listopada 2023 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji z działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XLI/345/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2043,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2023,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka  nr 104/3 obręb Poniec stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1189/2 obręb Poniec stanowiącą własność SMAKMAK Sp. z o.o.,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Poniec na lata 2023-2027,
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poniec,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
 13. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej,
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 15. Wolne wnioski i zapytania,
 16. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz