Z dniem 2 listopada 2022 r. w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.). W związku powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż zmiany dotyczą następujących przypadków:

POD JEDNYM ADRESEM ZAMIESZKUJE KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH W ODRĘBNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH

Nowelizacja pozwala na przyznanie dodatku węglowego dla kilku gospodarstw domowych, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach mieszkalnych.

UWAGA! Przez brak możliwości ustalenia odrębnego adresu rozumieć należy, iż zostały podjęte kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego numeru lokalu, ale do dnia 30 listopada br. nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Podczas prowadzonego postępowania na wniosek o wypłatę dodatku węglowego, należy poinformować organ jakie kroki formalne zostały podjęte przez stronę w celu nadania odrębnego adresu.

W takim przypadku, gdy ustalenie odrębnego adresu nie będzie możliwe do 30 listopada 2022 r., pomimo podjętych kroków formalnych, dla tego gospodarstwa domowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przeprowadza wywiad środowiskowy, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas którego organ ustala zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Definicja odrębnego lokalu mieszkalnego – jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służącymi do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków.

ZGŁOSZENIE GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NASTĄPIŁO PO 11 SIERPNIA 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy GŁÓWNE ŹRÓDŁO ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków po dniu 11 sierpnia 2022 r.

W przypadku osób, które już otrzymały decyzję odmawiającą przyznania dodatku węglowego na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i nie złożyły odwołania od tej decyzji mają możliwość złożenia ponownie wniosku o dodatek węglowy.

W takim przypadku zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Poniecu, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, w trakcie którego zostanie ustalone, czy głównym źródłem ogrzewania jest źródło wskazane we wniosku, zasilane paliwami stałymi.