Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 27 września 2022 roku o godz. 1000  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji o stanie i zarządzaniu komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy Poniec,
 5. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2022,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Dębowej w miejscowości Poniec,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poniec,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy,  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach  oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych  w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji,
 16. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej,
 17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 18. Wolne wnioski i zapytania,
 19. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz wstępne rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie na 2023 rok,
 20. Przerwa w obradach
 21. 28 września br. wznowienie obrad,
 22. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz