Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 29 czerwca 2022 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji dotycząca działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2022,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA 2,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Śmiłowie, stanowiących własność Gminy Poniec,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Poniecka Karta Seniora”,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023,
 12. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej,
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 14.  Wolne wnioski i zapytania,
 15.  Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz