Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 ze zmianami) zwołuję XXIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 29 marca 2021 roku o godz. 1400  w  Hali Widowiskowo – Sportowej w Poniecu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poniec,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/175/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2021,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej powiatowi gostyńskiemu,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej w Gminie Poniec na lata 2021 – 2024,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie  Gminy Poniec na rok 2021,
 11. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian granic miasta Ponieca oraz wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w sprawie zmiany granic,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego,
 15.  Wysłuchanie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020,
 16. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Poniec na lata 2020-2022 za 2020 rok,
 17. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.
 18.  Sprawy organizacyjne,
 19.  Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.
 20.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 21.  Wolne wnioski i zapytania,
 22.  Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz