Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 ze zmianami) zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 24 lutego 2021 o godz. 14:00 w  Hali Widowiskowo – Sportowej w Poniecu.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji z działalności Rady oraz Komisji Stałych w roku 2020,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/175/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2021,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
 9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Poniec,
 11. Sprawy organizacyjne,
 12. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej,
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 14. Wolne wnioski i zapytania,
 15. Zakończenie.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Poniecu

Jerzy Kusz