Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 ze zmianami) zwołuję XXI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 16 grudnia 2020 roku o godz. 1000  w  Hali Widowiskowo – Sportowej w Poniecu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2020-2032,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2020,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piaski w roku 2021,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w roku 2021,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poniec,
 11. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne wnioski i zapytania,
 14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Poniecu

Jerzy Kusz