Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 31 maja 2023 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XLVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji dotyczącej działalności Gminnego Centrum Kultury w Poniecu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XLI/345/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2042,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2023,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów członka rady sołeckiej wsi Drzewce,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Ponieca,
 10. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej,
 11. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej,
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 13. Wolne wnioski i zapytania,
 14. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz