Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 29 marca 2023 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Poniec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XLI/345/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2042,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2023,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Poniecu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Poniec od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Poniecu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Śmiłowie, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Żytowiecku na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec na rok 2023,
 14. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Poniec na lata 2020-2022,
 15. Wysłuchanie sprawozdania z działalności zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2022,
 16. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej,
 17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 18. Wolne wnioski i zapytania,
 19. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz