Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 22 lutego 2023 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji z działalności rady oraz komisji stałych w roku 2022,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XLI/345/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2042,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2023,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej  w Poniecu,
 8. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej,
 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 10. Wolne wnioski i zapytania,
 11. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz