Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 25 stycznia 2023 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XLI/345/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2042,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2023,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Poniecu na 2023 rok,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla w mieście Poniec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w  formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ponieca,
 14. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej,
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 16. Wolne wnioski i zapytania,
 17. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz