Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 21 grudnia 2022 roku o godz. 1000  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2022,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2042,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/311/2022 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 sierpnia 2022r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA 2,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piaski,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Gostyńskiemu,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Śmiłowie, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Poniec”,
 13. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej,
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 15. Wolne wnioski i zapytania,
 16. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz

.