Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 30 listopada 2022 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2022,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Powstańców Wielkopolskich” dla ronda położonego w miejscowości Poniec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poniec na lata 2023-2025,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Poniec na lata 2023-2027,
 10. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej,
 11. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej,
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 13. Wolne wnioski i zapytania,
 14. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz