Od miesiąca stycznia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski można składać również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – UWAGA w tym przypadku taki sam wniosek (np. skan, czy wypełniony i zapisany w formie pdf) musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Prawo do dodatku osłonowego będzie ustalane za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.