W Urzędzie Miejskim w Poniecu mieszkańcy gminy Poniec mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę/dzień (wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni).

Jakie dokumenty będą potrzebne przy składaniu wniosku?

Mieszkańcy gminy Poniec (osoby fizyczne i inne podmioty) składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

  • własny numer PESEL lub NIP,
  • imię i nazwisko osoby/osób przyjętej/przyjętych na zakwaterowanie (numer PESEL każdej osoby przyjętej na zakwaterowanie lub w przypadku braku numeru PESEL – rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość każdej osoby),
  • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
  • numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie jest wypłacane z dołu, czyli jedynie za miniony już okres zapewniania obywatelowi Ukrainy zakwaterowania oraz wyżywienia, a nie za okres, w którym planuje się dopiero zapewnić obywatelowi zakwaterowanie oraz wyżywienie. We wniosku należy wskazać konkretne dni, w jakich zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie oraz liczbę przyjętych osób. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Jeśli mieszkaniec gminy Poniec zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od 24 lutego br. i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz – otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Może także poczekać i w terminie późniejszym złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni).

Zgodnie z przepisami prawa gmina uzależnia przyznanie i wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Weryfikacji dokonają upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

Wniosek