Klub Seniora w Poniecu powstał w kwietniu 2019 r. Nowa placówka była odpowiedzią gminy Poniec na rosnące potrzeby naszych Seniorów. Głównym celem powstania Klubu było stworzenie seniorom miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których będą mogli ciekawie spędzać czas. Działanie Klubu  ma też na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu życia. Klub ten powstał z myślą o osobach, które nie są już aktywne zawodowo a które chcą aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania, pasje czy poszerzać wiedzę.

Pierwszą siedzibą Klubu była sala udostępniona przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu. Zależało nam jednak na tym, aby Seniorzy mieli swój Klub, w którym poczują się jak w domu.

Obecnie Klub liczy 80 członków, co pokazuje nam że nasi Seniorzy są aktywni i chcą uczestniczyć w organizowanych przez nas zajęciach.

W naszej gminie realizujemy też Program Polityki Senioralnej w Gminie Poniec na lata 2021-2024, który w sposób kompleksowy ujmuje tematykę seniorów. Stanowi on zbiór działań, które są w gminie już podejmowane lub będą podejmowane w najbliższej przyszłości. Głównym celem Programu jest zapewnienie warunków do poprawy jakości życia osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu ze społeczności w gminie. Cele operacyjne wpisane w Program uwzględniają działania dedykowane seniorom aktywnym, ale także tym ze szczególnymi potrzebami. W kierunkach działań znalazły się między innymi następujące obszary: rozwijanie usług społecznych na rzecz osób starszych, tworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych, w tym szeroka oferta edukacyjna i kulturalna, promowanie aktywności ruchowej czy bezpieczeństwo osób starszych.

Ponadto w 2021 r. w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, utworzona została Gminna Rada Seniorów w Poniecu.