Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystąpił do realizacji projektu „Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach  Osi priorytetowej 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Poniec poprzez objęcie usługami społecznymi 61 os. (38K, 23M).  Termin realizacji: 1.12.2023 – 31.03.2025 r.

W ramach projektu planowane jest m.in. następujące wsparcie:

– usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

– specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacyjne i psychologiczne)

– zajęcia w Klubie Seniora w Poniecu

Udział w projekcie jest bezpłatny i skierowany jest do:

– seniorów w wieku 60+, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim w Gminie Poniec, posiadających status osób potrzebujących wsparcia (OPW) w codziennym funkcjonowaniu (tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego),

– oraz opiekunów faktycznych ww. osób (OF), zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim, które uzasadnią potrzebę wsparcia.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie projektu (który dostępny jest poniższej).

W celu niwelowania barier społecznych i architektonicznych Beneficjent stworzył możliwość kontaktu telefonicznego z Biurem Projektu, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu pod numerem telefonu: 65 5731 318, w celu umówienia dogodnej formy rekrutacji.

 

Załączniki:

Regulamin

Formularz OPW

Formularz OF