Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

II edycja Programu Ciepłe Mieszkanie kierowana jest zarówno do osób fizyczny, jak i do małych wspólnot mieszkaniowych, w których jest od 3 do 7 mieszkań. O ile dla osób fizycznych warunkiem otrzymania dofinansowania jest likwidacja znajdującego się w lokalu mieszkalnym nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, czyli tzw. kopciucha, o tyle wspólnoty mogą otrzymać wsparcie na część prac termomodernizacyjnych, nawet jeśli już posiadają efektywne źródła ciepła.

Zainteresowanych skorzystaniem z programu prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Poniecu,  ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, lub wysłać pocztą na adres Urzędu. 

Deklaracja osoby indywidualne – pobierz

Deklaracja wspólnoty – pobierz

Termin składania deklaracji upływa 10 listopada 2023 r.

PODSTAWOWE WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Dla osób fizycznych:

 1. trwała likwidacja nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe;
 2. nieprzekroczenie progu finansowego 135.000 zł rocznego dochodu;
 3. brak miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku wielorodzinnym, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty programem;
 4. w przypadku, gdy w lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza, nie może być ona prowadzona na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu;
 5. posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, ograniczonego prawa rzeczowego lub umowy najmu lokalu stanowiącego własność gminy, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 6. lokal mieszkalny musi być samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048);
 7. lokal musi znajdować się w budynku wielorodzinnym, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne.

Dla wspólnot mieszkaniowych:

 1. wspólnota mieszkaniowa obejmuje od 3 do 7 lokali mieszkalnych;
 2. jeśli w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza, to jest prowadzona na powierzchni nieprzekraczającej 30% całkowitej powierzchni budynku;
 3. wspólnota jest w stanie przedstawić uchwałę w sprawie wyboru zarządu wspólnoty oraz stosowne uchwały umożliwiające realizację przedsięwzięcia;
 4. w przypadku gdy użytkowane wspólne źródło ciepła dla budynku mieszkalnego lub indywidualne źródła ciepła dla wszystkich lokali w budynku, są inne niż źródło na paliwo stałe lub są to źródła ciepła na paliwa stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, dotacja może być udzielona wyłącznie na: zakup

i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż), dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy, zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego;

 1. po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania prawne, obowiązujących na terenie położenia budynku mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych również, wtedy kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła;
 2. nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiowa w budynkach mieszkalnych, na których budowę po 31 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 3. w przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dotacji na ten koszt kwalifikowany jest przedstawienie wystawionego na beneficjenta końcowego zaświadczenia, operatora sieci dystrybucyjnej, opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem, potwierdzającego montaż licznika dwukierunkowego wraz z numerem Punktu Poboru Energii.

Prace objęte dofinansowaniem będą musiały zostać ukończone przed 31 grudnia 2025 roku. Samo źródło ciepła i inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne muszą być użytkowane przez kolejne 5 lat po zakończeniu roku, w którym przyznano dofinansowanie. Przez ten czas nie da się też zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalna wysokość dofinansowania dla osoby fizycznej przypadającego na jeden lokal mieszkalny jest uzależniona od dochodów beneficjenta i stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy. Może wynosić od 16,5 tys. zł do nawet 41 tys. zł – odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych maksymalna kwota dotacji wynosi do 375 000 zł – w zależności od zakresu wykonywanych prac, które są uznawane za koszty kwalifikowane.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 573 14 33 – Łukasz Białek

Wszystkie wymagania określają dokumenty opublikowane przez WFOŚiGW w Poznaniu.