W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniec na lata 2024-2030 Burmistrz Ponieca zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Termin zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

27.06.2024 r. – 10.07.2024 r.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych mogą być zgłaszane na udostępnionym formularzu, który następnie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Poniecu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: um@poniec.pl.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, których realizacja wpłynie na zmniejszenie skali zdiagnozowanych problemów w wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki.

Wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie Gminy Poniec obejmuje jednostki: Dzięczyna, Wydawy, Obręb 3 i Obręb 4.

Szczegółowe informacje nt. wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w tym zdiagnozowanych w nim problemów dostępne są w Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Poniec, która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://poniec.pl/ogloszenie-o-konsultacjach-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-dla-gminy-poniec/

/-/ Jacek Widyński

Burmistrz Ponieca

Formularz zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych