W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od dnia 1  do dnia 15 września 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobska 45a

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poniec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.

Do każdego wniosku należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny ( zaświadczenia o wynagrodzeniu, odcinki od rent, rachunki do umowy zlecenia inne)
 2. zaświadczenie ze szkoły w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych
 3. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składki zdrowotnej
 4. zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz dowód opłacania składki KRUS za sierpień 2022r.

DODATKOWE INFORMACJE.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym koniecznym jest zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a lub pod numerem telefonu 65 5731318 wew. 23

Przy składaniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informację o dochodach uzyskanych w miesiącu sierpniu 2022r., natomiast w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września 2022 roku),  takich jak:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;
 • emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;
 • świadczenia otrzymywane z OPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenie rodzicielskie;
 • alimenty otrzymywane, alimenty świadczone na rzecz innych osób;
 • dodatek mieszkaniowy;
 • zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;
 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł, dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2021 r.;
 • dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania

Wykazane dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;
 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

ROZLICZENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.
Wydatki zwracane będą na podany we wniosku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu imiennych faktur, rachunków. Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

Uwaga: Wnioskodawcom zwracane będą także koszty zakupu podręczników, przyborów szkolnych i plecaka zakupionych w miesiącu lipiec i sierpień 2022r., na rok szkolny 2022/2023.

WYKAZ ZAKUPÓW EDUKACYJNYCH ZA KTÓRE DOKONYWANY JEST ZWROT W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 • podręczników, lektur, ćwiczeń, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,
 • pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia,
 • materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych,
 • biurka, fotela lub krzesła do biurka,
 • okularów korygujących wzrok,
 • plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe), obuwie sportowe (np. trampki, adidasy, halówki) oraz stroju sportowego na pozaszkolne zajęcia sportowe lub inne (np. z piłki nożnej, zajęcia taneczne, koło plastyczne),
 • stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,
 • komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących składowe komputera jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, tuszy, pendrive, pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet.
 • zwrot kosztów korepetycji, nauki języków obcych, zajęć komputerowych, informatycznych, zajęć dla dyslektyków, dysgrafików, logopedycznych, nauki w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęć w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, inne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia oraz zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych powyżej,
 • koszty związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół średnich oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności: koszty zakwaterowania w internacie, bursie; koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu; koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej; koszty czesnego, wpisowego także w przypadku pobierania nauki w miejscu; zamieszkania.

Refundacji nie podlegają:

 • podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji i czyszczenia laptopa i komputera, płyty DVD, CD, telefony komórkowe, smartfony, tablety, ipody, kamera internetowa, głośniki, słuchawki.

Osoby ubiegające się o stypendium proszone są o składanie kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków.