Ogłoszenie

Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poniec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryteria przyznania stypendium – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota – 600,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenia dokumentujące dochody członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z sierpnia 2023 roku),
  2. dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny ucznia z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych
    z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(decyzja roczna),
  3. informacja o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego za 2023 rok),
  4. zaświadczenia lub orzeczenie o spełnianiu innych kryteriów, np. że w rodzinie występuje niepełnosprawność itp.,
  5. w przypadku uzyskiwania innych niż wymienione wyżej dochodów i niemożliwości ich udokumentowania, jak również w przypadku nieuzyskiwania dochodów – należy złożyć stosowne oświadczenie ,
  6. zaświadczenie ze szkoły, że uczeń kontynuuje naukę w szkole (w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych),
  7. zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składki zdrowotnej w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 r., a w przypadku uczniów szkół, w których rok szkolny rozpoczyna się 1 października 2023r. – do dnia 15 października 2023 r.

Wypłata stypendium nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji i po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.
Wydatki zwracane będą na podany we wniosku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu imiennych faktur, rachunków. Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

Osoby ubiegające się o stypendium proszone są o składanie kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków.

Załączniki:

1. Wniosek o stypendium szkolne
2. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia
3. Oświadczenie o pozostałych dochodach
4. Wykaz zakupów, które będą refundowane

ogłoszenie – nabór wniosków wrzesień 2023

oświadczenie o pozostałych dochodach

Oświadczenie pod rygorem karnym (1)

wniosek o stypendium socjalne

Wykaz zakupów edukacyjnych

zaś. o wynagrodzeniu