Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 28 lutego 2024 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji z działalności rady oraz komisji stałych w roku 2023,
5. Wysłuchanie informacji KZGRL z realizacji zadań na odcinku gospodarki odpadami na terenie Gminy Poniec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr LIII/432/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2024-2043,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2024,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej,
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec, obejmującego działkę nr ewid. 14/9 we wsi Sarbinowo,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Gminy Poniec na rok 2024,
11. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Poniec na lata 2023 – 2025 za rok 2023,
12. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej,
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
14. Wolne wnioski i zapytania,
15. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz