Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 27 marca 2024 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr LIII/432/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2024-2043,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2024,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Poniec
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec na rok 2024
 8. Interpelacje i zapytania radnych,
 9. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej,
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 11. Podsumowanie VIII kadencji samorządu.
 12. Wolne wnioski i zapytania,
 13. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz