Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
w Drzewcach, gm. Poniec, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:

  • miasto Poniec (w całości),
  • Poniec, tj.: Drzewce, Rokosowo, Bączylas, Teodozewo, Żytowiecko, Grodzisko, Łęka Wielka, Łęka Mała, Kopanie, Bogdanki, Śmiłowo, Wydawy, Zawada, Franciszkowo, Czarkowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, na podstawie wyników przeprowadzonych badań informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i odbiega od wymagań obowiązującego rozporządzenia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z  uwagi  na  prowadzoną  dezynfekcję może nastąpić  pogorszenie  smaku  i  zapachu wody  ze  względu  na  zwiększoną  zawartość  chloru  w wodzie.  Woda  może  być  używana
do celów sanitarnych.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy

                                                                                                          Inspektor Sanitarny

                                                                                                          w Gostyniu

                                                                                                          Michał Ostrowski