Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2024 poz. 278)  Burmistrz Ponieca zawiadomił o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Poniec.

Konsultacje trwały od 07.02.2024 do 12.03.2024 i prowadzone były w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej formularzu. Uwagi na formularzu mogły być składane w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz przesyłane na adres e-mail: um@poniec.pl
  2. Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Poniecu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  3. Spotkanie, które odbyło się w dniu 27.02.2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Poniecu.

Konsultacjom społecznym podlegał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Poniec wraz z załącznikiem, tj. mapą przedstawiającą granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Poniec.

W trakcie konsultacji społecznych można było zapoznać się również z przygotowaną Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Poniec. Materiały zostały udostępnione na stronie internetowej Gminy Poniec i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu .

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych ww. formach nie wpłynęły żadne wnioski z uwagami.