Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od dnia 17 sierpnia 2022 r. w tut. Ośrodku są przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
  • główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć:

  • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
  • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
    z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wniosek o dodatek można składać najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku można składać:

  • na piśmie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a (biuro nr 8)
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu (nr tel. 65 57 31 318).