Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 31 maja 2022 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ponieca wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2022,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomości stanowiące własność prywatną.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/264/2022 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogi osiedlowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaktualizowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniec.
 12. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej,
 13.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 14.  Wolne wnioski i zapytania,
 15.  Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz