Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku  poz. 559) zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 30 marca 2022 roku o godz. 1400  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji, Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z realizacji zadań na odcinku gospodarki odpadami na terenie Gminy Poniec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2022,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie miejscowości Poniec,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomości stanowiące własność prywatną,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Poniec,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/228/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 września 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec na lata 2022 – 2024,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR XXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poniec.
 13. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2021,
 14. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji gminnego programu wsparcia rodziny w Gminie Poniec na lata 2020-2022 za 2021 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniec – aktualizacja na lata 2021-2030”,
 17. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej,
 18.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 19.  Wolne wnioski i zapytania,
 20.  Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz