Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 ze zmianami) zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 30 czerwca 2021 roku o godz. 1400  w  hali widowiskowo – sportowej w Poniecu.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu za rok 2020,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/175/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2021,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Drzewcach, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Poniec,
 11. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne wnioski i zapytania,
 14. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz