Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609) zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 23 maja 2024 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 4. Interpelacje i zapytania radnych,
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Poniecu,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr LIII/432/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2024-2043,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2024,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Poniec,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Poniec,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ogrodowej w Poniecu,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Poniecu,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Żytowiecku,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  położonej w Drzewcach, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości położonej w Poniecu stanowiącej własność gminy Poniec,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poniec na lata 2024-2028”,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Poniecu,
 23. Wolne wnioski i zapytania,
 24. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jańczak