informator

E-urząd

Kliknij TUTAJ, aby przejść do elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Adres Elektronicznej Skrytki Podawczej: /3004073/SkrytkaESP

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Poniecu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.poniec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu. Deklarację sporządzono 2020-03-11.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:

– wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

– wysłanie e-maila na adres: sekretarz@poniec.pl

– skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 65 573 15 33

– skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:00 -15:00

Dostępność architektoniczna obiektu

Urząd Miejski w Poniecu znajduje się przy ul. Rynek 24, 64-125 Poniec. Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków. Przy wejściu znajduje się dzwonek. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Biuro Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części budynku znajdującej się na piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do:

– Sekretarz Urzędu Miejskiego w Poniecu – sekretarz@poniec.pl lub tel. +48 65 573 15 33

– Rzecznik Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – informacje i deklaracje

składane przez podatników

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2

OSOBY FIZYCZNE

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników ZIN-3

Informacja o gruntach IR-1

Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników ZIR-3

Informacja o lasach IL-1

Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników ZIL-3

Logo białe