Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Poniecu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.poniec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2020r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2022r.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online.
Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG

Treści niedostępne:

 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Strona posiada nastepujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:
 • wersja kontrastowa,
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • wyróznienie odnośników,
 • podświetlenie linków,

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:

– wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

– wysłanie e-maila na adres: sekretarz@poniec.pl

– skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 65 573 15 33

– skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:00 -15:00

Dostępność architektoniczna obiektu

Urząd Miejski w Poniecu znajduje się przy ul. Rynek 24, 64-125 Poniec. Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków. Przy wejściu znajduje się dzwonek. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Biuro Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części budynku znajdującej się na piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do:

– Sekretarz Urzędu Miejskiego w Poniecu – sekretarz@poniec.pl lub tel. +48 65 573 15 33

– Rzecznik Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

 

emblemat