Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku  poz. 1372) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 17 grudnia 2021 roku o godz. 1000  w  hali widowiskowo – sportowej w Poniecu.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/175/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2021,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piaski w roku 2022,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 12. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej,
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 14. Wolne wnioski i zapytania,
 15. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz