26 maja 2018 Imieniny obchodzą Beda, Filip, Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 ze zmianami) zwołuję XXI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 20 grudnia 2016 roku o godz. 9:00  w  Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej :

1.    Otwarcie,
2.    Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3.    Interpelacje i zapytania radnych,
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2016,
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017,
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 2017
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniec,
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/278/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie podziału gminy Poniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
11.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Janiszewie, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 310/5, nr 310/7, nr 310/8, nr 310/9, stanowiących własność Gminy Poniec.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Szkoły Podstawowej w Poniecu.  
13.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Poniec,
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poniec na lata 2016-2019,
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr Nr XX/151/2016r z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
16.     Sprawy organizacyjne,
17.     Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej,
18.     Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
19.     Wolne wnioski i zapytania,
20.     Zakończenie.


                                                                   Z wyrazami szacunku
                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                         /-/ Jerzy Kusz