25 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą Jarosław, Marek, Wasyl

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 ze zmianami) zwołuję XX Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 25 listopada 2016 roku o godz. 14:00 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej:

1.  Otwarcie,
2.  Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3.  Interpelacje i zapytania radnych,
4.  Wysłuchanie informacji w sprawie bieżącej działalności zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych gminy Poniec,
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2016-2032,
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2016,
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/90/2015  Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec,
9.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Szurkowie, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 210/12, nr 210/13, nr 210/14, nr 210/15, nr 210/16 stanowiących własność Gminy Poniec,
10. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
11. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej,
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
13. Wolne wnioski i zapytania,
14. Zakończenie.


                                                        Z wyrazami szacunku
                                                         Przewodniczący Rady
                                                             /-/ Jerzy Kusz