22 czerwca 2018 Imieniny obchodzą Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban, Broniwoj, Flawiusz, Innocenty, Innocenta, Kirył, Paulina

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 ze zmianami) zwołuję XIX Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 28 października 2016 roku o godz. 14:00  w  Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

 

Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej :

1.  Otwarcie,
2.  Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3.  Interpelacje i zapytania radnych,
4.  Wysłuchanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół i przedszkoli w Gminie Poniec,
5.  Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Poniec w roku szkolnym 2015/2016,
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2016-2032,
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2016,
8.  Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
9.  Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości  stawek  podatku od środków  transportowych,
10.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
11.Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Poniec,
12.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych,
13.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Janiszewo, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 342/1, nr 342/2, nr 342/3, nr 342/4 nr 342/5 i  nr 364/1, stanowiących własność Gminy Poniec,
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2016,
15.Wysłuchanie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych,
16.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej,
17.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
18.Wolne wnioski i zapytania,
19.Zakończenie.

                                                  Z wyrazami szacunku
                                                  Przewodniczący Rady
                                                      /-/ Jerzy Kusz