22 września 2019 Imieniny obchodzą Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir, Tomasz

OPS baner

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że od 01 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Formularz wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu lub na stronie www.poniec.opsinfo.pl.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu: w poniedziałki od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 65 573 13 18 lub 65 573 10 30.

NPP 1 kopia

Od 1 stycznia 2019 r., w związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zmienią się niektóre zasady udzielania mieszkańcom powiatu gostyńskiego nieodpłatnej pomocy prawnej.
Do darmowych porad prawnych dołączy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a dostęp do obu tych form przysługiwać będzie każdemu, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.

IMG 4241 Copy

Mieszkańcy gminy Poniec uczcili pamięć Powstańców w 100 rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na ponieckim rynku odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów walki o niepodległość naszych ziem.

W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Ponieca Jacek Widyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz wraz z radnymi, Proboszcz ponieckiej parafii ks. Krzysztof Szymendera, zuchy i harcerze, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński w trakcie okolicznościowego przemówienia podkreślał, że „…Wielkopolanie szli do walki powstańczej, bez fanfar, bez rozgłosu, bez poetów opiewających ich czyny. Szli bo pragnęli Wolności Wielkopolski, Szli bo wolność kojarzyła im się z polską mową polskim chlebem i polskim domem. Szli bo pragnęli tę prastarą Polską ziemię, nie szczędząc własnej krwi, zdrowia, a nawet życia, wywalczyć i węzłem swojej krwi na zawsze się z nią związać. Umiłowanie Ojczyzny wymaga uświadomienia sobie, że stoją za nami pokolenia, które Polskę kochały, które o Polskę walczyły, a także podnosiły Ją z ruin. Mamy wobec nich zobowiązanie wdzięczności, a także przenoszenia polskości w następne pokolenia. To zaszczyt i nasz obowiązek, mają prawo do pamięci i najwyższego szacunku. Niepodległość nie jest darem danym raz na zawsze. Taką świadomość należy, wzorem przeszłych pokoleń, kształtować w młodych ludziach. W nich musimy pokładać nadzieję, że nie tylko zachowają niepodległość naszego kraju, ale w razie potrzeby będą jej bronić, jako najwyższej wartości.
Gmina Poniec, pamięta o Wielkopolskiej Insurekcji, najlepiej przygotowanego zrywu niepodległościowego w dziejach Rzeczpospolitej, pamięta o bohaterach, synach Ziemi Ponieckiej, tak jak 100 lat temu, nasi przodkowie walczyli o ziemie na której teraz stoimy, tak my dziś, symbolicznie, odpalimy race i zapalimy znicze pamięci, w podziękowaniu za dar wolności oraz za wiarę, nadzieję, odwagę i męstwo jakim wykazali się wówczas mieszkańcy Ponieca, Wielkopolski, Wszyscy Polacy”.
Wieczna Pamięć Bohaterom

Kalendarium najważniejszych wydarzeń z czasów Powstania w Wielkopolsce i Poniecu przedstawił dr Grzegorz Wojciechowski.
Następnie delegacja Burmistrza Ponieca złożyła kwiaty pod tablicą Baonu Ponieckiego Powstania Wielkopolskiego.
Pamięć bohaterów uczczono Rotą w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz odpaleniem rac świetlnych w barwach narodowych.
Uroczystości zakończono na cmentarzu parafialnym, modlitwą za wszystkich, którzy przelali krew za niepodległość Rzeczpospolitej oraz złożeniem kwiatów przed pomnikiem Powstańców.

Zapraszamy do obejrzenia galeri


 

tenis 29.12.2018

29 grudnia 2018 r. rozegrano drugi turniej im. Edmunda Bojanowskiego. Na turniej przyjechało około 50 zawodników z całej Wielkopolski. Brajan Skiba, Kamil Szczerbala oraz Wojciech Walencki reprezentowali tenisistów z Ponieca.

herb c

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Poniecu będzie czynny do godz. 13:00.

IMG 4045 Small

 

Radni Rady Miejskiej w Poniecu jednogłośnie przyjęli projekt budżetu gminy Poniec przedstawiony przez Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego.

Przedkładając Państwu projekt budżetu na rok 2019, mając na uwadze realne możliwości jego realizacji oraz ograniczenia ustawowe, wyrażam głębokie przekonanie, że przyszłoroczny budżet, będzie kontynuacją przyjętych priorytetów rozwojowo-inwestycyjnych, będzie odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców, pozostając jednocześnie budżetem bardzo bezpiecznym i racjonalnym dla gminy Poniec.
Bezpieczny dlatego gdyż min.:
• gmina jest stabilna finansowo;
• środki finansowe na realizację zadań są w pełni zabezpieczone;
• spłacamy kolejne raty kredytów, pożyczek – bez uszczerbku na możliwości naszej gminy do działań i inwestowania w różnych polach: gospodarczym, kulturalnym, społecznym oraz sportowym
• gmina będzie dysponowała dodatkowym środkami finansowymi w przyszłym roku (pozabudżetowe) ok. 4 mln. zł.

Racjonalny dlatego gdyż min.:
•jest planem finansowym merytorycznym – a nie politycznym –zaproponowane inwestycje – mają prowadzić do działań w aplikowaniu środków ze źródeł zewnętrznych;
•widzimy zagrożenia inwestycyjne (wysokie ceny przetargowe) – wynikające z rosnących kosztów materiałów, paliw oraz wynagrodzeń, a także niższej konkurencji między oferentami w pozyskiwaniu kontraktów z uwagi na dużą liczbę organizowanych przetargów, zarówno przez samorządy, agencje państwowe jak i przedsiębiorstwa korzystające z dotacji unijnych
•Priorytetem będą tak, jak w latach ubiegłych inwestycje, zadania dofinansowane ze źródeł pozabudżetowych oraz zadania oświatowe- mówił podczas sesji Burmistrz Ponieca

W projekcie budżetu gminy Poniec na 2019 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 31 mln 506 tys. 150 zł i 30 groszy, w tym dochody bieżące – 30 mln 506 tys. 380 zł i 30 groszy, oraz dochody majątkowe 999 tys. 770 zł.
Wydatki budżetu gminy Poniec ustalono więc na poziomie 30 mln. 256 tys. 150 zł i 30 groszy, z tego wydatki bieżące to 28 mln. 841 tys. 150 zł i 30 groszy, a wydatki majątkowe 1 mln. 415 tys. zł.

Budżet naszej gminy uwzględnia, zakłada skutki aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Przy konstruowaniu budżetu przyjęto szereg założeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego gminy.

Radni wysoko ocenili realne możliwości realizacji budżetu oraz kontynuację przyjętych priorytetów rozwojowo-inwestycyjnych, będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców.