Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku  poz. 1372) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 29 września 2021 roku o godz. 1400  w  hali widowiskowo – sportowej w Poniecu.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/175/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2021,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Finadvice Polska 1, Sp. z o.o.,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Qair Polska Sp. z o.o.,
 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym,
 10. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej,
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 12. Wolne wnioski i zapytania,
 13. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Przewodniczącego Rady

Dariusz Kieliś